Wat leggen we vast?

INHOUD VAN EEN DOSSIER

De volgende gegevens worden altijd vastgelegd, zoals minimaal vereist door wet- en regelgeving (artikel 6 lid 2 Wet “aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg” en de NVLF-richtlijn Logopedische Dossiervorming onder A.2. blz. 9).

Basisgegevens

Naam patiënt
Geslacht patiënt
Geboortedatum patiënt
Legitimatie op orde ja/nee
Burgerservicenummer patiënt
Naam huisarts
Naam verwijzer
Specialisatie verwijzer
Verwijsdatum
Verwijsindicatie
Gerichte vraag tot eenmalig onderzoek ja/nee
Naam zorgverzekeraar
Code zorgverzekeraar (UZOVI)

Naam behandelend logopedist:
Code behandelend logopedist (AGB-code):

Anamnese

Hulpvraag van de patiënt
Door de patiënt ervaren functioneringsprobleem
Factoren die volgens patiënt van invloed zijn op functioneren

Onderzoek

Onderzoeksgegevens

Analyse

Logopedische diagnose/conclusie
Indicatie voor logopedie (ja/nee)
Conclusie eenmalig logopedisch onderzoek

Behandelplan

Beoogd eindresultaat/hoofddoel
Geplande behandeling besproken met/akkoord van patiënt

Behandeling

Datum sessie
Uitgevoerde behandeling
Bijstellingen tijdens behandelproces
Overleggegevens

Evaluatie

Datum evaluatie
Realisatie resultaat/hoofddoel

Afsluiting

Datum afsluiting
Datum verslaggeving aan verwijzer


BEWAARTERMIJN

Volgens artikel 7:454 lid 1 Burgerlijk Wetboek (Wet WGBO) is de wettelijke betaaltermijn voor medische dossiers 20 jaar na de laatste dossierwijziging voor alle dossiergegevens. Indien de patiënt minderjarig is, zal de bewaartermijn van 20 jaar ingaan vanaf het moment dat de patiënt 18 jaar oud is.


Ken uw rechten

PATIËNTRECHTEN

Recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;

Recht om geen informatie te willen;

Toestemmingsvereiste voor een medische behandeling;

Recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;

Recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;

Recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;

Recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;

Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);

Recht op een second opinion (tweede mening) van een andere behandelaar.

Wilt u zich beroepen op een van bovenstaande rechten, neemt u dan direct contact met ons op. We helpen u graag.


Praktijkgegevens


Stem- en Slikcentrum is een handelsnaam van Nijkamp Voice and Speech Pathology
Kamer van Koophandel 73993212 

Alle therapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

De praktijk is aangesloten bij Zorgdomein.

Contactgegevens


Tel. +31642028840
Email info@stemenslikcentrum.nl
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Bereikbaarheid: werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur


Meer informatie


Locaties en adressen

Relevante wetgeving

Patiëntrechten

Klachtenregeling

Copyright Stem- en Slikcentrum 2023. Alle rechten voorbehouden.