Wetgeving

De Wet Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG)

Uw persoons- en dossiergegevens, waaronder uw logopedisch medisch dossier, worden volledig en enkel gehouden binnen ons elektronische patiëntendossier, welke volledig voldoet aan privacywetgeving en de daarvoor geldende NEN-normen. Wij gaan altijd integer en discreet om met alle door u of uw (huis)arts aangeleverde informatie.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

De nadruk ligt altijd op ‘samen beslissen’. We zullen u altijd zo compleet als mogelijk adviseren en informeren, maar beslissingen in het behandelproces nemen we altijd samen. Zo kan het ook een optie zijn om níet te behandelen, of een logopedist dicht in de buurt te adviseren in behandeling.

Daarnaast heeft u altijd het recht op inzage, afschrift of vernietiging van uw dossier. Het dossier wordt afgesloten en beveiligd 20 jaar bewaard na de laatste dossierwijziging. Verder heeft de patiënt door deze wet twee verplichtingen: om de therapeut op vraag van kloppende en relevante informatie te voorzien en om geboden zorg te betalen.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Wij doen er alles aan om de beste kwaliteit zorg te leveren, u te helpen en u zo goed en eerlijk als mogelijk te informeren. Tevens handelen we volgens alle relevante protocollen, wetten en richtlijnen. Bent u echter niet tevreden over de behandeling, informatie, of de manier waarop ons contact verliep? Dan willen wij u vragen dit met ons te delen. Stel u klacht per mail op info@stemenslikcentrum.nl.

Als we er niet uitkomen, kunt u uw klacht indienen bij www.klachtenloketparamedici.nl, wij zijn, in een collectieve constructie, via de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie bij het klachtenloket paramedici aangesloten. Hierdoor wordt uw klacht opgepakt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

De Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

Logopedisten en logopediepraktijken mogen met elkaar concurreren. Op grond van artikel 7 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) mogen we ‘vrije tarieven’ hanteren. Dit betekent dat wij als praktijk zelf de tarieven bepalen voor de zorg die we verlenen. Daarbij hebben we geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Deze zogenaamde ‘ongecontracteerde zorg’ wordt in ons geval grotendeels vergoed, maar meestal niet geheel. Controleer uw polis en stel eventuele vragen aan uw behandelaar en/of zorgverzekeraar.

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

‘Logopedist’ is een beschermde titel. Dit is vastgelegd onder wet ‘BIG’, artikel 34. Als behandelend therapeut is uw logopedist verantwoordelijk voor de wijze en inhoud van de verleende zorg. In tegenstelling tot artikel 3 beroepen is een logopedist niet onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. 

De Zorgverzekeringswet (ZVW)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is sinds 1 januari 2006 verplicht zich voor zorg te verzekeren. Men is verzekerd voor alle basiszorg, waaronder ook logopedie, bij iedere verzekeraar. Het staat u vrij om eens per jaar, op 1 januari, van verzekeraar te wisselen. Een verzekeraar mag u onder geen beding weigeren.